mountain

monte alpi west side sunset

monte alpi snow white red trees

sirino serra giumenta


sirino serra giumenta

monte alpi autunno

sirino serra giumenta

sirino autunno


pollino in a frame


pollino gendarmi dall'alto


pollino gendarmi